زندگي
.
.
.
دلزده از ظلمت
در آرزوي زلال روشني
جيغ كشيدم و زار زدم
تا
ذرات نور تن برهنه ام را در آغوش كشيدند
و
من زاده شدم ...