2دستانم ،
خوابِ خطوطِ چانه‌ات را
هرشب مي‌پرد
و هيچ ستاره‌اي در هيچ كجاي آسمان هم، تعبيرش نيست...