نیاز

مرا
پرستش کن
آنچنان که می‌پرستم ترا.
که در برابرت بی‌طاقت و بی‌قرارم.


اردیبهشت 88