من به تو احتياج ندارم . من به تو هيچ نيازي ندارم .
نه قبلا ...نه حالا ...نه هيچ وقت ديگري...
تو هم به من نياز نداري ...
نه قبلا ...نه حالا ...نه هيج وقت ديگري...
ما
- من و تو -
به هم اشتياق داريم ...
تنها همين
و چه
اشتياق با شكوهي !
...


سقوط


به نام من متوقف می شوند ،
روزهایی که تو پنهان می شوی در پس حادثه ها...

و این بستر سرمازده
تنها
با نام تو هم
گرم می شود !


آبان 1384