همراهبا من
بالا برو از صخره ها،
عبور کن از دره ها ،
و اگر توانستی حتی
فتح کن قله ات را .
تنها با من ،

که من ، طنابی پوسیده ام ، هزار ساله .
تو را به آسمانها خواهم رساند ...


2 بهمن 85شبانه ها


قلب کوچک ماه
- گریان ازدرد و ناتوان از گریستن -
سوگوار
بر خاک می رقصید
و بغض تشنه اش ، اسیر بوی دریاهای دور.
می چرخید
و روح عریانش ، اسیر پوشش سیاه ،

سیاه مست از جام بلای مقربان .
آهنگ جنون داشت ، ساز آسمانی اش ...


16 دی 85