هیچی ندارم بنویسم در حال حاضر جز اینکه :


چه بی تابانه می خواهم ت

ای دوری ات آزمون تلخ زنده بگوری

چه بی تابانه تو را طلب می کنم

(شاملو)تموم قدمهام همراه شده با زمزمه ی این واژه ها

چه استوار با صبوری و بردباری و چه به زانو با ناله و چه کنم !

بهار نو مبارک