تير تلخ تاريخ

هيچ از ياد مبر
وقتي را ، كه به قربان گاه مان بردند
و تن هاي بارور معصوميت مان را ، به خواب سنگ سپردند.

دستانمان را قنوت وار به سوي خود گرفتند ،
تا آيه هاي كفر آلود عشق مقدس را
از خطوط زخمي آن بيرون بکشند.

به نام که قربانی‌مان کردند
که قوچي از آسمان فرود نيامد؟

از ياد مبر ، هيچ ...

4 ارديبهشت 85


صفرآزادی تلخم را ، فراموش می کنم
وقتی میان شوکران بازوانت ، اسیر می شوم...