3

نفس هایم به هم پیچیده اند
، این روزها
بسکه بوی تو را می دهد خانه ام ،
هنوز...