پایان

.
سنگواره ی تو را
در این سنگستان یافتن ،
سرانجام تمام جستجوها...

.

29 مهرماه 85


.
و اینک پاییز...وسوسه ی آغوشت
آه تقدیر است
بر آیینه ی مهتاب .
حاشا نخواهم کرد
رویایت را
که هر شب
میهمان مقدر من و آیینه هاست ...


10 مهر 85
.