روزمره‌گی


با خنده‌هایم
آفتاب را به رگهایت می‌بخشم
روشن کن تمامی تیره‌گی‌ها را.
*
نیروی عشق تو را کرانه‌ای نیست
هر صبح زاده می‌شوم از عشق،
در گهواره‌ی سینه‌ات.
*
بر لبانت
آهنگ موزون زندگی‌ست
لالایی‌ها را در من زنده می‌کنی...
دی 87