طلوع


تمام می‌‌شود
دوران خشکسالی‌مان،
دیگر
خدایان هم
توان خط و نشان کشیدن ندارند.
برای
وعده‌‌های توخالی طوبی و تهدید تکفیر هم
تمنایی نیست.

تمام می‌‌شود
این تباهی و تحقیر و تاریکی
این تابستان تلخ و تشنگی
این ترس تحریم و رنج تدریجی.

حالا
ماییم و این تن‌های به هم تنیده‌مان، تسلیم آزادی.
ماییم و این تب و تاب پرطراوت رهایی.

تمام می‌شود این عطش،
تا
با
را
ن
برسد...


شهریور 88