عـشق
زلزله ی مهیبی بود در دلم،

رگهایم زیر آوار مانده اند.


حالا

نگاهت را که از من بگیری،

دَلَمه می بندد

خونم ...
تیرماه 87