.


تنهایی ام را باج ندادم و به تاراج بردند
تمام سهم عشقم را ببخشم مگر در ازایش ...

پ.ن: والا به پیر و پیغمبر و مقدسات عالم من در پینگ شدن این ویرانه ی یخ بی تقصیرم ...
.
.
.


.
...

همچون قاصدکی در گذرم.

مجنون ِ من
هجران ، برای ِ من،
لیلا برای ِ تو ...


14 شهریور 85
.
.


!

و
این گونه باز
عصاره ی سالها پوسیدگی ام را
به خاک می بخشم
تا جایی ،
روحی با آوایی
دوباره بزایدم ...


11 شهریور 85
.
.