...
خواب ديدم بهم گفتي:


"اگر خداوند بر تو خير و رحمتي خواهد ، احدي آن را رد نتواند كرد
كه فضل و رحمت حق به هر كس از بندگان كه بخواهد البته مي رسد ..."

حالا چرا اينو بهم گفتي رو نميدونم .شايدم يادم نيست .
اما مهم اينه كه به خاطر اين خواب و اين جمله، صبح خواب موندم و با تأخير رسيدم !


فريادي و ديگر هيچ .
چرا كه اميد آن چنان توانا نيست
كه پا بر سر يأس بتواند نهاد ...


فریادی و دیگر هیچ - احمد شاملو

...
LE CHANT LE PLUS COURTL'oiseau qui chante dans ma tête
Et qui dit sans cesse que tu m'aimes
Et qui dit sans cesse qui je t'aime
L'oiseau avec le fastidieux refrain
...


تداوم و استمرار!


زندگی تو
مث بوم نقاشیه من میمونه .
نقاشی روی نقاشی دیگه ، رنگ روی رنگ .
عشق روی عشق .
حالا کی نشسته وسط بوم نقاشی تو ؟!

یکشنبه 17 خرداد 84


وقتي نه دليلي براي گفتن هست
و نه گوشي براي شنيدن ...

وقتي سكوتم را التماس ميكني
و وادارم ميسازي به خاموش ماندن ...

وقتي چشمانت را ميبندي وبا تمام قوا
مرا به اعماق تاريكي هل ميدهي ...

ديگر چيزي باقي نمي ماند . نه از من نه از سكوت نه از تاريكي نه از خاموشي .
خيالت راحت !