فريادي و ديگر هيچ .
چرا كه اميد آن چنان توانا نيست
كه پا بر سر يأس بتواند نهاد ...


فریادی و دیگر هیچ - احمد شاملو
کامنت
Post a Comment