وقتي نه دليلي براي گفتن هست
و نه گوشي براي شنيدن ...

وقتي سكوتم را التماس ميكني
و وادارم ميسازي به خاموش ماندن ...

وقتي چشمانت را ميبندي وبا تمام قوا
مرا به اعماق تاريكي هل ميدهي ...

ديگر چيزي باقي نمي ماند . نه از من نه از سكوت نه از تاريكي نه از خاموشي .
خيالت راحت !

کامنت
Post a Comment