...
خواب ديدم بهم گفتي:


"اگر خداوند بر تو خير و رحمتي خواهد ، احدي آن را رد نتواند كرد
كه فضل و رحمت حق به هر كس از بندگان كه بخواهد البته مي رسد ..."

حالا چرا اينو بهم گفتي رو نميدونم .شايدم يادم نيست .
اما مهم اينه كه به خاطر اين خواب و اين جمله، صبح خواب موندم و با تأخير رسيدم !

کامنت
Post a Comment