سقوط


به نام من متوقف می شوند ،
روزهایی که تو پنهان می شوی در پس حادثه ها...

و این بستر سرمازده
تنها
با نام تو هم
گرم می شود !


آبان 1384

کامنت
Post a Comment