...!


آه
پروردگارا از ما جدایی مجو ، که ما تحمل جدایی بنده ترا هم نداریم ...9 اردیبهشت 83


کامنت
Post a Comment