...!!!

مرا به میهمانی کوچه باغ ببر نازنین !
استخوانهایم به بوی کاج آغشته مانده است ...18 اردیبهشت 83


کامنت
Post a Comment