...!!!!

اینک فقط در رویاست
که می شود بوسه بر دستان تو زد .
و من سخن میگویم ، کار میکنم
همانم که بودم ، سیگار میکشم ، هراس می ورزم ...
و چگونه این شبها را دوام می آورم ؟...


جوزپه انگارتی

کامنت
Post a Comment