زوایای تاریک !

چه بیهوده مینمود اقتدار تنهاییم.
نه فرشته ای و نه شیطانی ...
اینک پنهانند در پس لبخند پر وسوسه ات
فرشته های دوزخی و شیاطین باغ عدن.


3 تیر 83

کامنت
Post a Comment