نوستالژی

درین همیشگی سهمگین مسلخ معصومیتم
نمی خواهم
تنها،
اندیشیدن به تو را هم
داشته باشم ...


1 تیر 83

کامنت
Post a Comment