چندی قبل به یمن اسارت خودم
تصمیم گرفتم آزادی را به پرندگان کوچک درون قفسهایم هدیه بدهم .
همه خوشحال و سر حال به پرواز در آمدند...
همه به جز سینه سرخ کوچک و تنهایم .

او امروز غروب در کنج قفس خوابید
و دیگر بلند نشد ...کامنت
Post a Comment