عشق

به خنکایی از این دست تابستانه
تا این سان کبود
تا این سان سمی
همچو شوکران...

نفرین همه ی خدایان!


16 تیر 83

کامنت
Post a Comment