خواب

جدا از تمامی نیمه شبهای آشفته ام ،
دیشب خواب ترا دیدم
و
امروز که خوابم را - چون همیشه - برای آسمان تعریف کردم ،
زبان باران بند آمد ، بناگاه !
 
 6 مرداد 83


کامنت
Post a Comment