در آغوشت می سرم
و دستانم را انگار که از چیزی فرار کرده باشند
در گردنت حلقه میکنم .
تنها با زمزمه ات :" زانوانت را ز مستی حلقه کن بر گردنم ..."
 
و بوی دریا ، بوی شور دریا در بسترمان می پیچد ...
 
11 مرداد 82
 
 

کامنت
Post a Comment