دغدغه


تمامی اندوه این روزهایم اینست :
تورا چطور یاد کنم ،
که سزاوار تو باشد ؟
نازنین ...


15 مرداد 83

کامنت
Post a Comment