تو باید بدونی . باید بدونی که الان چقدر تحمل زندگی برام سخت شده !
فکر میکنی چون تونستم یه سوسک زشت و گنده رو که مطمئنا با من
کاری نداشت رو بکشم پس خیلی قوی هستم نه ؟! نه ...نه دیگه گذشتن
از گناه زندگی واسم آسون نیست . گذشتن از گناه زندگی و همه آدمهای
توش و گذشتن از گناه خودم ...دیگه برام آسون نیست. یه خورده فکر
کن ببین یه راه حل ساده واسم سراغ نداری ؟ .یا ببین کنار قلب تو هنوزم
چیزی ازمن جا مونده ؟!

آنگاه که خوش تراش ترین تن ها را به سکه ی سیمی توان خرید ،
مرا
-دریغا دریغ -
هنگامی که به کیمیای عشق
احساس نیاز
می افتد
همه آن دم است
همه آن دم است .

کامنت
Post a Comment