ببین اگه همیشه نمی تونم برات چیزای خوب بنویسم عوضش میتونم به جاش واست نقاشی بکشم ...نگاه کن ...تو این نقاشیمم مث همه نوشته هام هم تو هستی هم من .از همه مهمتر برگهای نهال شاتوتمه که به خوشبختی من و تو غبطه میخوره همیشه .مرداد 83

کامنت
Post a Comment