ميل مبهم غرق شدنآه !
دريا
در دورهاي خواب سبزش
برهنه
مرا فرا مي خواند...

چهارشنبه 9 مهر 1383

کامنت
Post a Comment