حس پنهان


در آن شب پر ستاره ،
كه با آن لبان خندان و چشمان شوخ،
برايم خط و نشان ميكشيدي ،
ندانستي كه ايستادن
زير عرياني آفتابي چشمانت
چقدر برايم سخت بود ...سه شنبه 15 مهر 83

کامنت
Post a Comment