نوشتن شايد ممكن نباشه اما بدون رنگ و بوم و قلم موندن هم ممكن نيست !
تا حالا تشنگي ماهيها رو ديدي ؟!


پاييز 83کامنت
Post a Comment