...


چه مضحكانه انگشتانت را
در ميان تار و پود دروغ مي بري و قصه مي بافي.
چه ابلهانه
لبخند ميزنم و قصه هايت را در روحم مي نشانم .
چه عاقلانه
به خوش باوريهايم پوزخند ميزني ...!!!پنجشنبه 31 مهرماه 83

کامنت
Post a Comment