آرام


زندگی را در پس
آیه های سیاهی دیدم .
اما
او گفت که با باران نازل شده است ...!یکشنبه 8 آذر 83

کامنت
Post a Comment