روزمرگي


تنها طعم لبان تو بود
كه فرصتهاي مضطرب را كلافه مي كرد .


حالا
در اين گردش ساعت
هيچ نبوده ست انگار .
هيچ !


پنجشنبه 28 آبان ماه 83

روزي كه ميرفتم بارون ميومد .مث امروز ميبيني ؟ _

کامنت
Post a Comment