فریاد یک در گلو خاموش مانده یا یک فریاد در گلو خاموش مانده ...!


سکوتم
همچون سکوت قناری ای ست
که آوازش را از وی گرفته باشند.
کجاست فریاد رسی که دل به او بدهم ؟!


سه شنبه 3 آذر 83


کامنت
Post a Comment