ناشناس...!


نشاني ات را از كه بگيرم ،
اي روح معصوم نامكشوف !

در آن دور دستها ،
تنها سراب آفتاب است
و نشان دلي صبور .

من مانده ام و دلهره بيمناك گسستن اين باريكه ي پيوند هم ...چهارشنبه 18 آذر83

کامنت
Post a Comment