سرد سبز !


خاطره خلوت خاموش و خجسته با چشمي خزه رنگ،
خنده شبپره هاي شب زنده دار و سكر سكوت ،
تهاجم مهربان هماغوشي بي قانون و نقره اي نيمه شب ...جمعه 27 آذر ماه

کامنت
Post a Comment