و چند خطی ناتمام از نیستی ...


در اندیشه شعری برای ستایش تو
ای روح دریایی،
این چهار گوشه شیشه ای در برابر چشمانم
به نیایش نشسته
چند روز گذشته، نمیدانم ...12 دی ماه 1383
کامنت
Post a Comment