هنوز من...!عاقبت
همه وسوسه های حوّاییم را
به پای آن دیوار کوتاه ریختم !
باران می آمد
و چوبها
می سوختند در آتشِ گناهِ وسوسه انگیزترین دعاهایم ...

یکشنبه 11 بهمن 1383

کامنت
Post a Comment