براي 29 بهمن ماه …!

نميدانم حالا چند وقت از پر كشيدن تو مي گذرد ؟
يك سال يا دهسال ؟ اما فرقي نميكند .
هزار سال هم بگذرد ‏باز هم ميگويم كاش بر ميگشتي
خانه ات هنوز انتظارت را مي كشد و من شايد …
امروز هم زمين تبدار است و آسمان پر از ابرهاي سياه آبستن .
يك نفر بگويد از كوچ بي بازگشت چلچله ها تا حالا
چقدر از حركت ديوانه وار دوار ساعتها مي گذرد ؟

29 بهمن 82

کامنت
Post a Comment