بهمن !و این منم
و سایه ی سرد برهنه ی گرمازده ای که مدام سرفه میکند،
و این بهمن قلم نخورده از تقویمم ...
نفرینهایم را پذیرا باش !17 بهمن 1383

کامنت
Post a Comment