دروغ !!!


و به من
از صداقت به حراج گذاشته شده
مي گويد
و من تمامي دردهايم را
در سيگاري مي پيچم
و پس مانده اش را به آسمان حرامزاده روانه ميكنم .
عشق
در رحم سياهي مانده است .
و تو
به اسارتم قيام كرده اي ...!


شنبه 1 اسفند ماه 83

کامنت
Post a Comment