معجزه ي مصلوب


من
با نيمي از نجابت مريم مجدلبه
تو را
در جاذبه ي هجوم روح جهان يافتم .

خيرگي زخمهاي تهي دلان از تو دور باد ،
اي نجابت معصوم مسيحايي...


چهارشنبه 7 ارديبهشت 84

کامنت
Post a Comment