براي تو و فاصله ها و دل صبورت ...


از آميختگي

صداي مأ يوس آن سوي سيم و
صداي مأنوس اين سوي ...

نارساييِ سهمگين ِ حوصله اي ستودني
براي سرانجام صبري ساده !

چهارشنبه 31 فروردين 84

کامنت
Post a Comment