به او و شادی پنهانش !


تمام این شبهای مانده در پشت حصار سکوت ،
به شادی پنهان در پس پلکهایت می اندیشم
و دلم در آتش هراسی مبهم گداخته می شود ...

حالا دراین دلهره و تنهایی ،
تنها بوی آشنای پیراهنت مانده وزخم شراب فراموشی !

دوشنبه 26 اردیبهشت

کامنت
Post a Comment