بدمستي
يعني چي ؟ چه خبرشونه ؟ خب همه همينطورن اينا انگار فقط به فكر خودشون هستن ! همچين سر و صدا راه انداختن كه انگاري
اولين و آخرين عشقبازي عمرشونه . نه نه انگاري نشستن و يه صب تا شب عرق خوري كردن و حالا نعره هاي مستانه شونو برا
ما گذاشتن ...همين كارارو ميكنن كه آدمو اين وقت شب از تو رختخواب ميكشن پايين و تلو تلو خوران ميارن پاي پنجره . چيزي كه ديده نميشه بسكه تاريكه . روي ماهو پوشوندن كه اونم نبينه . غافل از اينكه من نشستم تا يه ثانيه همه جا روشن بشه تموم اتاق منم اونقدر كه ستاره هاي پلاستيكيم رنگشون ميپره و خاموش ميشن تو اون يه ثانيه . و من سريع نگاشون ميكنم . اما چيزي كه معلوم نيس
فقط سر و صداشون مياد و نفساي بي وقفه شون كه همچين تند شده داره نهالك طفلك منو از جا ميكنه . كاش ميتونستم اونوميوردمش
تو اتاقم . تو تختم . طفلي خواب نداره چن شبه از دست اينا . لاي پنجره رو يواشي باز ميكنم تا درست ببينم چه خبره . يهو دوباره همه
جا روشن ميشه و من خيس ميشم . دارن عرق ميريزن
نه انگاري بدجوري مستن ! همچين كه همه عالم خفه شدن و يا خودشونو به خواب زدن يا مث منم مات و مبهوت موندن كه تا كي
ميخوان ادامه بدن . ابراي ديوونه . بابا ماهم مست ميكنيم . ولي ديگه نعره كشيدن و جيغاي مستانه كار آدماي بدمسته . يكي نيست بگه
شماها كه جنبه ندارين مگه مجبورين ؟ خب لابد مجبورن ديگه ! چي بگم . دلم واسه خودم ميسوزه كه تو اين سر خوشيهاي اونا جايي ندارم . دلمم واسه اين نهالك طفل معصومم ميسوزه كه خيس دونه هاي درشت عرق اوناست و اسير نفسهاي تندشون شده .هيچ راه فراري هم نداره . بايد تحمل كنه . نميدونم امشب چه جوري ميخوابه ! حس بديه ها . دلواپسي رو ميگم . شدم مث ديروز كه عكس اين يارو رو با يه روبان مشكي كنارش رو در خونه ي رويا اينا ديدم . يهو قيافه ش شب عروسيشون يادم اومد ! همون عكسي كه ازشون
گرفته بودم زده بودن منتها رويا ديگه كنارش نبود ! همچين كه فلاش خورد دستشو گرفت رو گوشاش و خنديد و گفت رعد و برق!
يه حسه بين دلواپسي و ناباوري . مث حالا كه نميدونم نهالكم اون بيرون چه شبي رو سر ميكنه با اوضاع اين ديوونه ها .
خوبه برم براش يه چتر ببرم لااقل !
كاش يكي امشب براي رويا هم يه چتر ميبرد ...

کامنت
Post a Comment