باران


آیینه ی بی ریایی می شود زمین
وقتی دریچه های نگاهمان بسته می شود بر آسمان ...25 آذرماه 84

کامنت
Post a Comment