1


رگبار سخت و
صبح سرد.
کلاغهای مغرور،
کلاغهای متکبر از آزادی
...آبان 86

کامنت
# kheili mahe in sheret bi tarof , eine hameye sherat , eine khodet
Anonymous mahdieh : 12:01 AM  

Post a Comment